Week-end sesshin à Gyobutsuji à Nice

Week-end sesshin à Gyobutsuji à Nice

Méditation zen à Gyobutsuji à nice

Méditation zen à Gyobutsuji à nice

Sesshin Week-end de deux jours à Gyobutsuji à Nice

Inscriptions sur le site de Nice

Renseignements :
Mail : dojozennice-office@wanadoo.fr
Téléphone : 04 93 80 81 49

14-15 mars 2020 SESSHIN Gyobutsuji Nice Kyosei-Reynaud

14-15 mars 2020 SESSHIN Gyobutsuji Nice Kyosei-Reynaud

DOJO ZEN DE NICE
27 avenue Jean Médecin
Immeuble C
Fond cour gauche – 2ème étage
06000 NICE

Aller sur la page de présentation de la sesshin zen à Gyobutsuji